MORPHOSTRUCTURAL PRINCIPLE OF DETAILED MARINE ECOREGIONS’ ZONING: CASE STUDY OF THE CASPIAN SEA NEAR AZERBAIJAN

Volume 8, Issue 2, April 2024     |     PP. 39-55      |     PDF (1969 K)    |     Pub. Date: June 16, 2024
DOI: 10.54647/environmental610399    34 Downloads     1711 Views  

Author(s)

K.M. Petrov, Saint-Petersburg State University,Russia

Abstract
Concepts concerning the major role of tectonic movements in the formation of morphostructures that caused the environmental features of the coastal zone are substantiated. Landscapes correspond to regional morphostructures, and morphological units of horizontal landscape dissection correspond to local morphostructures. The general landscape map of the Caspian coastal zone near Azerbaijan and the map of the Absheron underwater landscape are given; natural features of the underwater landforms highlighted on the map are discussed.

Keywords
coastal zone, tectonic movements, morphostructures, underwater landscapes, morphological structure, Middle Caspian, Azerbaijan.

Cite this paper
K.M. Petrov, MORPHOSTRUCTURAL PRINCIPLE OF DETAILED MARINE ECOREGIONS’ ZONING: CASE STUDY OF THE CASPIAN SEA NEAR AZERBAIJAN , SCIREA Journal of Environment. Volume 8, Issue 2, April 2024 | PP. 39-55. 10.54647/environmental610399

References

[ 1 ] Gurˊyanova E.F. Teoreticheskie osnovy sostavleniya kart podvodnyh landshaftov // Voprosy biostratigrafii continentalˊnyh tolshh. Trudy Tretˊej sessii Vsesoyuznogo paleontologicheskogo obshhestva. Moscow: Gosgeoltekhizdat Press, 1959. 52–61 (In Russian)
[ 2 ] Gur’eva Z.I, Petrov K.M, Sharkov V.V Aerofotometody geologo-geomorfologicheskogo issledovaniya vnutrennego shel'fa i beregov morey. Atlas annotirovannykh aerofotosnimkov. Leningrad: Nedra. 1976. (In Russian)
[ 3 ] Zarbalieva T.S., Akhundov M.M., Kasimov A.M., Nadirov S.N., Guseinova G.G. Vozdeystviye invazivnykh vidov na aborigennuyu faunu Kaspiyskogo morya v pribrezhnykh vodakh Azerbaydzhana. Rossiyskiy Zhurnal Biologicheskikh Invaziy. 2016;2: 33-47. (In Russian)
[ 4 ] Zenkevich L.A., Birshtein Ya.A., Karpevich A.F. Pervyye uspekhi planomernoy rekonstruktsii fauny Kaspiyskogo morya. Rybnaya promyshlennost' SSSR. 1945; 1: 40-44. (In Russian)
[ 5 ] Zenkovich V.P. (1962 Osnovy ucheniya o razvitii morskikh beregov. Izdatel'stvo Akademii nauk SSSR, Moscow, 710 p. (in Russian).
[ 6 ] Petrov K.M. Podvodnye landshafty: teoriya, metody issledovaniya. Leningrad: Nauka, 1989. 128 p.
[ 7 ] Petrov K.M. Kontseptsiya podvodnogo landshafta // Izvestiya Russkogo geograficheskogo obshchestva, 2020. Saint-Petersburg, 2020, volume 152, no. 3, pp. 1-14. (In Russian).
[ 8 ] Sharkov V.V. Geologiya podvodnogo sklona zapadnogo berega Kaspijskogo moray. Moscow– Leningrad: Nauka, 1964.
[ 9 ] Spalding M. D., Allen G., Fox H., and Davidson N. C., Marine ecoregions of the World: a bioregionalization of coast and shelf areas,” J. BioSci. 57 (2), 573–583 (2007). http://www.biosciencemag.org.