Volume 1, Number 2 (2016)
Year Launched: 2016
Journal Menu
Archive
Previous Issues
Why Us
-  Open Access
-  Peer-reviewed
-  Rapid publication
-  Lifetime hosting
-  Free indexing service
-  Free promotion service
-  More citations
-  Search engine friendly
Contact Us
Email:   service@scirea.org
Home > Journals > SCIREA Journal of Agriculture > Archive > Paper Information

Mesozoic structural attribute and its control of on sedimentary system in the southern Ordos Basin

Volume 1, Issue 2, December 2016    |    PP. 156-168    |PDF (899 K)|    Pub. Date: December 26, 2016
158 Downloads     1725 Views  

Author(s)
HAN Min-qiang, Aerial Photogrammetry and Remote Sensing Bureau of China Coal, Xi’an 710199, Shaanxi, China
LI Ying, Research Institute of Exploration and Development,PetroChina ChangQing Oilfield Company, Xi’an 710018,Shaanxi, China

Abstract
Ordos Basin is a large Mesozoic continental basin superimposed on the Paleozoic cratonic terrace of North China. Mesozoic Era is an important transformation phase for Ordos Basin. The studies of Ordos Basin made by predecessors are centered on the west of the basin, and little studies involving the south of the basin, phenomena of structure in the southern Ordos Basin is complicated with different chatacteristics. To different scholars, their views about the structure attribute and the evolution in Mesozoic of this region are not the same, especially there are large differences with regard to the provenance, sedimentary system and tectonic property of the south of the basin. In this paper, on the basis of wildly collecting the information about this region and mainly discusses the provenance, sedimentary system and tectonic property, then analysised the structure features of the southern Ordos Basin and its effection on controling the evolution of deposition from the background of regional geodynamics and the ideas of coupling basin.

Keywords
southern Ordos Basin, sedimentary provenance, sedimentary system,structural attribute, geotectonic evolution

Cite this paper
HAN Min-qiang, LI Ying, Mesozoic structural attribute and its control of on sedimentary system in the southern Ordos Basin, SCIREA Journal of Agriculture. Vol. 1 , No. 2 , 2016 , pp. 156 - 168 .

References

[ 1 ] Anqing Chen, Hongde Chen, Fang Xiang, Wenjun Liu. Sandstone characteristic and provenance analysis of the Permian Shanxi Formation-Shangshihezi Formation in the northeast of Ordos Basin, China. Journal of Chengdu University of Technology(Science and Technology Edition), 2007,34(3):305-311
[ 2 ] Gang Chen. Terrigenous Clastic Composition and Its Tectonic Feature in the Mesozoic of the Ordos Basin. Acta Sedimentologica Sinica. 1999,17(3):409-413
[ 3 ] Mengjin Chen, Zecheng Wang, Yanru Guo, Mingjun Xia. Late Paleozoic sedimentary systems and gas potential in the south Ordos Basin.Petroleum Exploration and Development, 2006,33:1-5
[ 4 ] Quanhong Chen, Wenhou Li, Yahong Wang, Shuanlian Jin, Yongxiang Gao. The Analysis of Sediment Provenance in Early-Middle Period of Late Paleozoic in the Southwest of Ordos Basin. Geoscience, 2006,20(4):628-634.
[ 5 ] Xiuqin Deng, Fangxiao Lin, Xianyan Liu, Jinlian Pang, Jianwen Lv, Shixiang Li, Xin Liu. Discussion on relationship between sedimentary evolution of the Triassic Yanchang Formation and the Early Indosinian Movement in Ordos Basin. Journal of Palaeogeography, 2008,10(2):159-166.
[ 6 ] Yonglin Han, Chengyu Wang, Haihong Wang, Shichun Li, Rongcai Zheng, Changyong Wang, Yi Liao. Sedimentary Characteristics of Shallow-water Deltas in Chang-8 Subsection of Yanchang Formation Jiyuan area. Acta Sedimentary Sinica, 2009,27(6):1058-1064.
[ 7 ] Yinghai Guo, Huanjie Liu, Biao Quan, Zecheng Wang, Kai Qian. Late Paleozoic Sedimentary System and Paleogeographic Evolution of Ordos Area. Acta Sedimentary Sinica, 1998,16(3):44-51
[ 8 ] Junfeng Zhao, Chiyang Liu, Lin Yu, Xiaohai Wang. The Transfer of Depocenters and Accumulation Centers of Ordos Basin in Mesozoic and Its Meaning. Acta Geologica Sinica, 2008,82(4)540-552
[ 9 ] Hui Li, Jianming Li, Hui Shi. Sedimentary Provenance Study of Lower Permian Shanxi Formation in Southwestern Ordos Basin.Journal of Oil and Gas Technology(Journal of Jianghan Petroleum Institute-J.JPI), 2011,33(3)18-21
[ 10 ] Hongbin Lin, Mingcai Hou, Hongde Chen, Guiyu Dong. Characteristics and evolution of Sedimentary system of Upper Triassic Yanchang Formation in Ordos Basin, China.Journal of Chengdu University of Technology(Science and Technology Edition), 2008,35(6):674-680
[ 11 ] Chiyang Liu, Hongge Zhao, Xiaojun Gui, Leping Yue, Junfeng Zhao, Jianqiang Wang. Space-Time Coordinate of the Evolution and Reformation and Mineralization Response in Ordos Basin. Acta Geologica Sinica, 2006,80(5):617-637
[ 12 ] Chiyang Liu,Hongge Zhao,Feng Wang,Hong Chen.Attributes of the Mesozoic Structure on the West Margin of the Ordos Basin[J].Acta Geologica Sinica, 2005,79(6):737-747
[ 13 ] Chiyang Liu,Hongge Zhao,Xinke Yang,Feng Wang.Foreland Basin and Its Definition and Research.Oil & Gas Geology,2002,23(4):307-314
[ 14 ] Shaofeng Liu,Airong Ke,Liyun Wu,Siji Huang.Sediment Provenance Analysis and Its Tectonic Significance in the Foreland Basin of the Ordos Southwestern Margin. Acta Sedimentologica Sinica, 1997,15(1):157-160.
[ 15 ] Ruie Liu, Yueming Huang, Xiaofeng Wei, Fenjin Sun,Jie Lin.An Alysis of Provenance of Late Paleozoic In the Northern Ordos Basin and Its Geologocal Significance.Mineral Petrol, 2003,23(3):82-86.
[ 16 ] Jinglan Luo, Zhongxing Li, Chengen Shi, Jian Li, Yonglin Han, Haihong Wang,Jinbu Li, Chengyu Wang. Depositional systems and provenance directions for the Chang 6 and Chang 8 reservoir groups of the Upper Triassic Yanchang Formation in the southwestern Ordos basin, China. Geological Bulletin of China, 2008, 27(1):101- 111
[ 17 ] Hongjun Qu, Qiang Ma,Shengli Gao, Zhichao Mei, Jianyu Miao. On Provenance of the Permian in the Southeastern Ordos Basin. Acta Geologica Sinica, 2011,85(6):979-986
[ 18 ] Zhengjiang Wang, Hongde Chen, Jinquan Zhang. Study and prospect of provenance analysis.Sedimentary Geology and Tethyan Geology, 2000,20(4):104-110.
[ 19 ] Zhengjiang Wang,Jinquan Zhang,Hongde Zhang. Study of the Dispositional Provenance of the Terrigenous Detritus in Ordos Basin in Late Paleozoicera.Journal of Chengdu University of Technology, 2001,28(1):7-12
[ 20 ] Bin Wei, Honghong Wei, Quanhong Chen, Hong Zhao. Sediment provence analysis of Yanchang Formation in Ordos Basin. Journal of Northwest University(Natural Science Edition), 2003,33(4):447-450
[ 21 ] Fuli Wu, Wenhou Li, Yuhong Li,Shengli Xi. Delta sediments and evolution of the Yanchang Formation of Upper Triassic in Ordos Basin.Journal of Palaeogeography, 2004,6(3):307-315
[ 22 ] Fuli Wu, Jingzhou Zhao, Shike Yan, Deyun Guo, Xianchao Yang, Yunkui Yan,Jinzhou Cao, Xiangzhen Meng, Yongdong Wang, Bianyang Wang. Geological characteristics and exploration prospect of Upper Paleozoic reservoirs in Yanchang area, Ordos Basin.Petroleum Exploration and Development, 2007,34(4):401-405
[ 23 ] Shimin Wu, Hanzong Chen. The Status and Developments in Sedimentary Provenance Analysis[J].Marine Sciences, 1999,2:35-37
[ 24 ] Shengli Xi, Huaiguang Wang, Boping Qin. Analysis of the Material Sources of Shanxi Formation and Shihezi Formation in North Ordos Basin. Natural Gas Industry, 2002,22(2):21-24
[ 25 ] Jianxin Xiao, Fenjin Sun, Naixiang He, Ruie Liu, Jing Li, Hongping Xiao, Chunlin Zhang. Permian Shanxi Formation and Member 8 of Xiashihezi Formation in Ordos Basin Palaeogeography and catch area for sediments derived from north and south Prowenances. Journal of Palaeogeography, 2008,10(4):341-354.
[ 26 ] Yajun Xu, Yuansheng Du, Honghai Yang. Prospects of Sediment Provenance Analysis.Geological Science and Technology Information, 2007,26(3):26-32
[ 27 ] Binhu Yang, Haiqiang Bai, Yaquan Dai, Li Cha, Jian Li,Wenqi Jin, Xinju Liu. Provenance and Depositional system during the depositional period of Interval 8 of Upper Triassic Yanchang Formation in Qingyang area, Ordos Basin. Journal of Palaeogeography, 2008,10(3):251-258
[ 28 ] Hua Yang, Weitan Dou, Xianyang Liu, Caili Zhang. Analysis on Sedimentary Facies of Membei 7 in Yanchang Formation of Triassic in Ordos Basin. Acta Sedimentologica Sinica, 2010,28(2):254-262
[ 29 ] Youyun Yang. Characteristics of depositional systems and sequence evolution of the Yanchang Formation in the southern Ordos Basin.Geological Bulletin of China, 2005,24(4):369-372
[ 30 ] Youyun Yang, Pengbo Zhang, Zhongyi Zhang.Sedimentary Features and Sequence Evolution of Braided River Delta of Chang 8 Oil Formation of Xifeng Oil Field in Ordos Basin.Geological Science and Technology Information, 2005, 24(2):45- 48
[ 31 ] Hongge Zhao, Chiyang Liu. Approaches and Prospects of Provenance Analysis.Acta Sedimentologica Sinica, 2003,21(3):409-415
[ 32 ] Wenzhi Zhao,Xinmin Wang,Yanru Guo,Huaqing Liu,Yunlai Bai.Restoration and tectonic reworking of the Late Triassic Basin in western Ordos Basin. Petroleum Exploration and Development, 2006,33(1):6-13
[ 33 ] Xiaoqiang Zhao, Youli Wan, Chao Yi, Shimao Zhang, Yong He. Study on sedimentary facies of Chang 8 member in Jiyuan Oilfield,Ordos Basin. Lithologic Reservirs, 2011,23(4):94-99
[ 34 ] Zongliang Zhu, Wenhou Li, Keyong Li, Quanhong Chen, Yanqin Guo, Zhen Yuan. Provenance Analysis of Late Triassic Sediments in the Southern Ordos Basin. Geological Journal of China Universities, 2010,16(4):547-555

Submit A Manuscript
Review Manuscripts
Join As An Editorial Member
Most Views
Article
by Sergey M. Afonin
2929 Downloads 36587 Views
Article
by Syed Adil Hussain, Taha Hasan Associate Professor
2290 Downloads 18404 Views
Article
by Omprakash Sikhwal, Yashwant Vyas
2359 Downloads 15509 Views
Article
by Munmun Nath, Bijan Nath, Santanu Roy
2252 Downloads 15322 Views
Upcoming Conferences