Study on mineral elements and effective components of Uncaria rhynchophylla(Miq.)Miq. ex Havil based on principal component analysis

Volume 7, Issue 5, October 2022     |     PP. 283-301      |     PDF (259 K)    |     Pub. Date: September 12, 2022
DOI: 10.54647/cm32899    86 Downloads     2725 Views  

Author(s)

Li Jin-ling, Guizhou University, Guizhou Guiyang 550025, China; Guizhou Key(Engineering) Laboratory for Propagation and cultivation of Medicinal Plants, Guiyang 550025, China
ZHAO Zhi, Guizhou University, Guizhou Guiyang 550025, China; Guizhou Key(Engineering) Laboratory for Propagation and cultivation of Medicinal Plants, Guiyang 550025, China
Luo Chun-li, Guizhou University, Guizhou Guiyang 550025, China; Guizhou Key(Engineering) Laboratory for Propagation and cultivation of Medicinal Plants, Guiyang 550025, China
Wang Hua-lei, Guizhou University, Guizhou Guiyang 550025, China; Guizhou Key(Engineering) Laboratory for Propagation and cultivation of Medicinal Plants, Guiyang 550025, China
Luo Fu-lai, Guizhou University, Guizhou Guiyang 550025, China; Guizhou Key(Engineering) Laboratory for Propagation and cultivation of Medicinal Plants, Guiyang 550025, China

Abstract
Purpose: To study the contents of mineral elements and effective components of Hook branch of Uncaria rhynchophylla(Miq.)Miq. ex Havil from different sources, analyze the relationship between characteristic elements, mineral elements and effective components of hook branch and evaluate the quality of medicinal materials.
Method: The contents of 10 essential mineral elements of hook branch from different sources were determined by ICP. Alkaloids were determined by HPLC. The characteristic elements of hook branches and comprehensive evaluation were analyzed by principal component analysis.
Results: The content of N in hook branch was the highest with an average content of 7.38g.kg-1. The content of trace element Mn was high with an average content of 2083.58mg.kg-1. The variation coefficient of P element content was the biggest, and it was 44.47%. The variation coefficient of Ca element was the smallest, and it was 17.83%. There was a significant positive correlation between K and total alkaloids, Zn and isorhynchophylline, Mn and rhynchophylline and total alkaloids. Cu was positively correlated with isorhynchophylline. Four principal components were selected to evaluate the quality of hook branch by principal component analysis. It was found that the characteristic elements of Gastrodia elata were K, Cu, CA, P, N and B.
Conclusion: The content of N in hook branch is high and relatively stable. K. Cu, Mn and Zn were positively correlated with alkaloid metabolism. The comprehensive evaluation shows that the quality of the hook branch managed scientifically in Qiandongnan Prefecture ,Guizhou Province is good.

Keywords
Uncaria rhynchophylla(Miq.)Miq. ex Havil, Mineral element; Extract; Rhynchophylline; Isorhynchophylline; Principal component analysis (PCA)

Cite this paper
Li Jin-ling, ZHAO Zhi, Luo Chun-li, Wang Hua-lei, Luo Fu-lai, Study on mineral elements and effective components of Uncaria rhynchophylla(Miq.)Miq. ex Havil based on principal component analysis , SCIREA Journal of Clinical Medicine. Volume 7, Issue 5, October 2022 | PP. 283-301. 10.54647/cm32899

References

[ 1 ] Chinese Pharmacopoeia Commission.Chinese Pharmacopoeia 2020 edition. Beijing, Chinese Medical Science and Technology Publishing House 2020;p.302.
[ 2 ] Li Haojv,Wei Wenlong,Li Zhenwei,Wang Mengyuan,Wei Xuemei,Cheng Mengzhen, et al. An enhanced strategy integrating offline two-dimensional separation with data independent acquisition mode and deconvolution: Characterization of metabolites of Uncaria rhynchophylla in rat plasma as a case. Journal of Chromatography B2021;1181.
[ 3 ] Zeng Peng,Su Hong Fei,Ye Chao Yuan,Qiu Shuo Wen,Tian Qing. Therapeutic Mechanism and Key Alkaloids of Uncaria rhynchophylla in Alzheimer’s Disease From the Perspective of Pathophysiological Processes. Frontiers in Pharmacology2021;12.
[ 4 ] Xu Qing Qing,Shaw Pang Chui,Hu Zhen,Yang Wen,Ip Siu Po,Xian Yan Fang, et al. Comparison of the chemical constituents and anti-Alzheimer’s disease effects of Uncaria rhynchophylla and Uncaria tomentosa. Chinese Medicine2021;16(1).
[ 5 ] Zeng Peng,Wang XiaoMing,Ye ChaoYuan,Su HongFei,Tian Qing. The Main Alkaloids in Uncaria rhynchophylla and Their Anti-Alzheimer’s Disease Mechanism Determined by a Network Pharmacology Approach. International Journal of Molecular Sciences2021;22(7).
[ 6 ] Zhang Yaowen,Xu Jinqi,Tian Zhenhua,Chen Zhenshan. Chemical Constituents of Uncaria rhynchophylla. Chemistry of Natural Compounds2022;58(1).
[ 7 ] Liang XinXin,Yang JinXuan,Li JianMei,Huang JiaBi,Yang LiuMeng,Sun TianTian, et al. A pair of new oxindole alkaloids isolated from Uncaria macrophylla.. Natural product research2021.
[ 8 ] Abral Hairul,Ikhsan Muhammad,Rahmadiawan Dieter,Handayani Dian,Sandrawati Neny,Sugiarti Eni, et al. Anti-UV, antibacterial, strong, and high thermal resistant polyvinyl alcohol/Uncaria gambir extract biocomposite film. Journal of Materials Research and Technology2022;17.
[ 9 ] Zhang Xinyue,Wang Shuo,Shu Lexin,Zhao Shan,Yan Xingxu,Jia Guoxiang, et al. Rapid screening of hepatotoxic components in Uncariae Ramulus Cum Uncis based on “component-target-pathway” network. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis2022;219.
[ 10 ] Abral Hairul,Kurniawan Arif,Rahmadiawan Dieter,Handayani Dian,Sugiarti Eni,Muslimin Ahmad Novi. Highly antimicrobial and strong cellulose-based biocomposite film prepared with bacterial cellulose powders, Uncaria gambir, and ultrasonication treatment. International journal of biological macromolecules2022;208.
[ 11 ] Xie Lingling,Wang Tianyi,Lin Shan,Lu Zhuqing,Wang Yilian,Shen Zhiqing, et al. Uncaria Rhynchophylla attenuates angiotensin Ⅱ-induced myocardial fibrosis via suppression of the RhoA/ROCK1 pathway. Biomedicine & Pharmacotherapy2022;146.
[ 12 ] Khan Afaq Ullah,Nazir Sadia,ElKeblway Ali,Tahir Kamran,AbdelHafez Shams H,AlAbdulkarim Hessah A, et al. Uncaria rhynchophylla mediated Ag/NiO nanocomposites: A new insight for the evaluation of cytotoxicity, antibacterial and photocatalytic applications. Photodiagnosis and photodynamic therapy2021;37.
[ 13 ] Yu ZhenLong,Bai Rong,Zhou JunJun,Huang HuiLian,Zhao WenYu,Huo XiaoKui, et al. Uncarialins J—M from Uncaria rhynchophylla and Their Anti‐depression Mechanism in Unpredictable Chronic Mild Stress‐Induced Mice via Activating 5‐HT1A Receptor. Chinese Journal of Chemistry2021;39(5).
[ 14 ] Shin MiRae,Kim Min Ju,Lee Jin A,Roh SeongSoo. Effect of Uncaria rhynchophylla against Thioacetamide-Induced Acute Liver Injury in Rat. Canadian journal of gastroenterology & hepatology2021.
[ 15 ] Yang Zhong-Duo,Li Zhi-Jie,Zhao Jun-Wen,Sun Jian-Hui,Yang Li-Jun,Shu Zong-Mei. Secondary Metabolites and PI3K Inhibitory Activity of Colletotrichum gloeosporioides, a Fungal Endophyte of Uncaria rhynchophylla. Current microbiology2019;76(7).
[ 16 ] Chang-An Geng,Tong-Hua Yang,Xiao-Yan Huang,Yun-Bao Ma,Xue-Mei Zhang,Ji-Jun Chen. Antidepressant potential of Uncaria rhynchophylla and its active flavanol, catechin, targeting melatonin receptors. Journal of Ethnopharmacology2019;232.
[ 17 ] Deng Xiaohong, Ji Lala, Xiong Lulu, Wang Jianjian. Effects of different altitudes on the growth and alkaloid content of Uncaria Uncaria. Journal of plant physiology2020;56 (10): 2095-2102. Doi: 10.13592/j.cnki.ppj.2020.0307
[ 18 ] Luo Ming, Wei Qidi, Yang Donghong, Huo Ke, long Mingcheng, Ren Xiujuan, et al. Effects of different drying conditions on the content of active ingredients in Uncaria Uncaria. Molecular plant breeding2022;1-11[2022-08-24].http://kns.cnki.net/kcms/detail/46.1068.S.20220224.1930.026.html
[ 19 ] Yin Tianpeng,Lu Jingguang,Liu Qinghua,Zhu Guoyuan,Zhang Wei,Jiang Zhihong. Validated Quantitative 1H NMR Method for Simultaneous Quantification of Indole Alkaloids in Uncaria rhynchophylla.ACS omega2021;6(47).
[ 20 ] Zhou HaoFeng,Li WenYan,Peng LiYan,Li XiaoNian,Zuo ZhiLi,Zhao QinShi. Rhynchines A-E: Cav3.1 Calcium Channel Blockers from Uncaria rhynchophylla. Organic letters2021.
[ 21 ] Li Hao Jv,Wei Wen Long,Li Zhen Wei,Yao Chang Liang,Wang Meng Yuan,Zhang Jian Qing, et al. Systematic comparison of metabolic differences of Uncaria rhynchophylla in rat, mouse, dog, pig, monkey and human liver microsomes. Analytical and bioanalytical chemistry2020;412.
[ 22 ] Kushida Hirotaka,Matsumoto Takashi,Ikarashi Yasushi. Properties, Pharmacology, and Pharmacokinetics of Active Indole and Oxindole Alkaloids in Uncaria Hook. Frontiers in Pharmacology2021;12.
[ 23 ] Duchnowicz Piotr,Pilarski Radosław,Michałowicz Jaromir,Bukowska Bożena. Changes in Human Erythrocyte Membrane Exposed to Aqueous and Ethanolic Extracts from Uncaria tomentosa. Molecules (Basel, Switzerland)2021;26(11).
[ 24 ] Zheng Meizhu,Chen Minghui,Liu Chunming,Fan Yajun,Shi Dongfang. Alkaloids extracted from Uncaria rhynchophylla demonstrate neuroprotective effects in MPTP-induced experimental parkinsonism by regulating the PI3K/Akt/mTOR signaling pathway. Journal of Ethnopharmacology2021;266.
[ 25 ] Liang Jia-Hao,Luan Zhi-Lin,Tian Xiang-Ge,Zhao Wen-Yu,Wang Ya-Li,Sun Cheng-Peng, et al. Correction to Uncarialins A-I, Monoterpenoid Indole Alkaloids from Uncaria rhynchophylla as Natural Agonists of the 5-HT1A Receptor. Journal of natural products2020;83(7).
[ 26 ] Lim Heung Bin,Lee Hyeong Ryeol. Safety and biological activity evaluation of Uncaria rhynchophylla ethanolic extract. Drug and chemical toxicology2020;45(2).
[ 27 ] Yue WANG,Qing-Lan GUO,Ruo-Fei LI,Cheng-Bo XU,Cheng-Gen ZHU,Jian-Gong SHI. Two folate-derived analogues from an aqueous decoction of Uncaria rhynchophylla. Chinese Journal of Natural Medicines2019;17(12).
[ 28 ] Guo Qiang,Si Xiali,Shi Yuntao,Yang Hongshuai,Liu Xinyu,Liang Hong, et al. Glucoconjugated Monoterpene Indole Alkaloids from Uncaria rhynchophylla. Journal of natural products2019;82(12).
[ 29 ] Liang Jia-Hao,Luan Zhi-Lin,Tian Xiang-Ge,Zhao Wen-Yu,Wang Ya-Li,Sun Cheng-Peng, et al. Uncarialins A-I, Monoterpenoid Indole Alkaloids from Uncaria rhynchophylla as Natural Agonists of the 5-HT1A Receptor. Journal of natural products2019;82(12).
[ 30 ] Yitong Xie,Di Wei,Tian Hu,Yajing Hou,Yuanyuan Lin,Huaizhen He, et al. Anti-pseudo-allergic capacity of alkaloids screened from Uncaria rhynchophylla. New Journal of Chemistry2020;44(1).
[ 31 ] Wu Liang-Zhi,Xiao Xiao-Min. Evaluation of the effects of Uncaria rhynchophylla alkaloid extract on LPS-induced preeclampsia symptoms and inflammation in a pregnant rat model. Brazilian journal of medical and biological research = Revista brasileira de pesquisas medicas e biologicas2019;52(6).
[ 32 ] Qiao Yan-Ling,Zhou Jun-Jun,Liang Jia-Hao,Deng Xiao-Peng,Zhang Zhan-Jun,Huang Hui-Lian, et al. Uncaria rhynchophylla ameliorates unpredictable chronic mild stress-induced depression in mice via activating 5-HT1A receptor: Insights from transcriptomics. Phytomedicine2021;81.
[ 33 ] Wang Xiao Hong,Li Xue,Qiang Wei,Yu Xiao Song,Zheng Hao Jie,Zhang Ming Sheng. Comparative transcriptome analysis revealed the molecular mechanism of the effect of light intensity on the accumulation of rhynchophylline and isorhynchophylline in Uncaria rhynchophylla. Physiology and Molecular Biology of Plants2022;28(2).
[ 34 ] Zhou Hao, Qiang Wei, Ao Wenwen, Lu Xingxing, Liao Haimin, Li Xue, et al. Effect of exogenous abscisic acid on alkaloid synthesis in Uncaria Uncaria. Molecular plant breeding2022;1-15. http://kns.cnki.net/kcms/detail/46.1068.S.20210816.1404.006.html
[ 35 ] Lu Xingxing, Qiang Wei, Fu Wei, Ao Wenwen, Zhou Hao, Tan aijuan, et al. Effect of Methyl Jasmonate on alkaloid synthesis of Uncaria Uncaria. Molecular plant breeding2022;1-17. http://kns.cnki.net/kcms/detail/46.1068.s.20210603.1049.004.html
[ 36 ] Li Jinling, Zhao Zhi, long Anlin, Wu Changhai, Liu Hongchang, Wang Hualei, et al. Quality analysis and evaluation of Uncaria hook from different sources in Guizhou. Guizhou Agricultural Science2013;41 (03): 40-42
[ 37 ] Zhang Chunchun, Zhang Zhenming, Zeng Xuanping, Liu Lian, Zhou Xinwei, Zhang Qinghai, et al. Distribution characteristics of soil carbon, nitrogen and phosphorus in the root zone and non root zone of the local rattan in Guizhou. Chinese herbal medicine2017;40 (11): 2491-2495. Doi: 10.13863/j.issn1001-4454.2017.11.001
[ 38 ] Zhejiang Agricultural University. Plant nutrition and fertilizer. Beijing, China Agricultural Press2013; p.159-160.
[ 39 ] Aradhana Singh,Bhanu Pandey,Sumita Kumari,Madhoolika Agrawal. Nitrogen availability modulates CO 2 -induced responses of Catharanthus roseus : Biomass allocation, carbohydrates and alkaloids profile. Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants2015;2(4).